top of page

Доклад върху градското земеделие на Изследователската служба на Европейския парламент


Изследователската служба на Европейския парламент (European Parliament Research Service) публикува доклад върху понятието "градско земеделие", практиките, които то включва, социалните, икономически и екологични ползи от него, факторите за неговото развитие и предизвикателствата, пред които то е изправено. Докладът на английски е достъпен тук:


34 views0 comments
bottom of page