top of page

На 28 април 2020 г. организираме международна научна конференция на тема "Градското земеделие к


На 28 февруари, в София, екипът на проекта организира международна научна конференция като заключително събитие на научно-изследователски проект. Целта на конференцията е да представи научното знание, придобито в резултат от изпълнението на дейностите на проекта по тези теми, както и да обмени знания и опит с изследователи от различни дисциплинарни полета, работили на различни локации и по различни изследователски проблеми, свързани със социалните, икономически, екологични и градоустройствени аспекти на градското земеделие.

В рамките на конференцията ще се представят анализи на процесите на производство и потребление на храна в градски условия, на взаимовръзките между основните ключови актьори в обществения живот - гражданите, публичните институции, бизнеса и неправителствения сектор при регулиране на тези процеси. Във фокуса на конференцията ще са и възможностите за устойчиви локални и иновативни бизнес модели, насочени към алтернативни перспективи за развитие на уязвими градски райони и социални групи, публично-частни бизнес партньорства и социално предприемачество чрез устойчиво производство и потребление на храна. Ще обърнем специално внимание и на околната среда и природните ресурси, чието опазване е от ключово значение за устойчивото развитие на обществото и качеството на живот на индивидите и общностите в градовете.

Заявки за участие се подават на емейл адрес: project.urban.agriculture@gmail.com в срок до 10 февруари 2020 г. с попълнен формуляр, който можете да откриете тук.

Официални езици на конференцията са български и английски.


125 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page