top of page
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

ЕКИП

Професионален екип от социолози и специалисти по икономика, екология,
ландшафтна архитектура и урбанистика

ДОЦ. Д-Р МАРИАНА ДРАГАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА / ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

Работи в областта на социология на селото и селските общности; социални трансформации в селото и селското стопанство, семейно фермерство, селски домакинства, стратегии за оцеляване; социални групи в селото, устойчиво развитие на местните общности и регионите, социални взаимодействия между град-село; социални изследвания на пола, жените в бизнеса; селските жени и др.

ГЛ. АС. Д-Р ГАЛИНА КОЛЕВА

СОЦИОЛОГ / ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

Основни изследователски полета: общности, неравенства, бизнес и предприемачество, устойчиво местно развитие, отношения град - село, гражданско участие.

ГЛ. АС. Д-Р ДОНА ПИКАРД

СОЦИОЛОГ, КООРДИНАТОР / ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

Работи в полето на руралната социология и има интерес в областта на политиките за устойчиво развитие на районите, както и в сферата на социалните неравенства и социалния капитал в селищните общности.

ПРОФ. Д.С.Н. ЕМИЛИЯ ЧЕНГЕЛОВА

СОЦИОЛОГ / ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

Проф. Ченгелова има 28 години опит както в областта на разработването на методологии и теоретични модели за емпирични социологически изследвания (ЕСИ), така  и в практическата реализация на ЕСИ и анализа на емпирични бази данни.

ДОЦ. Д-Р АЛБЕНА НАКОВА-МАНОЛОВА

СОЦИОЛОГ / ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

Работата на доц. Накова е в областта на междуетническите отношения в техния когнитивен аспект (Ние- и Те-образи, авто- и хетеростереотипи, социални дистанции и представи).

ДОЦ. Д-Р КАТИНКА МИХОВА

ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ И ЕКОЛОГ / ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Катинка Михова е доцент по Екомениджмънт (Икономика и управление), редовен преподавател в Лесотехническия университет - София, Факултет Стопанско управление, ръководител катедра „Управление на ресурсите и природоползването”. Води лекции и семинарни занятия по дисциплините: Екомениджмънт, Икономика и управление на околната среда и др. Научен ръководител на дипломни работи и дисертации.

ДОЦ. Д-Р ЗОРНИЦА СТОЯНОВА

ИКОНОМИСТ / УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Зорница Стоянова е доцент в УНСС, катедра Икономика на природните ресурси.
Научните й интереси са в областта на икономика на околната среда и природните ресурси, устойчиво развитие, екологична оценка, екологична политика, управление на земеделски стопанства,  икономика, управление и развитие на малкия аграрен бизнес.

НИНА ТОЛЕВА-НОВАК

АРХИТЕКТ / УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Интересите й са в областта на история и теория на архитектурата и градоустройството, интердисциплинарни изследвания, проблеми на благополучието. Тема на дисертационния й труд е "Градът мислен като организъм. Концепции от втората половина на XX век: критичен анализ"

ЛЪЧЕЗАР НЯГОЛОВ

ДОКТОРАНТ ПО СОЦИОЛОГИЯ / ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, БАН

Работата по дисертационния му труд и научните му интереси са в областта на образованието, новите видове заетост и прехода от образование към заетост.

ПРОФ. ФРАНК ЛОРБЕРГ

ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ / RWTH AACHEN UNIVERSITY

Работи в областта на градската ландшафтна архитектура, градското земеделие и ландшафта като културно наследство.​

bottom of page