top of page

ПРОЕКТЪТ

Цели и етапи на изследването и социални, екологични и икономически ефекти

Комуналната зеленчукова градина на група "Градско земеделие - София" в кв. Дружба

ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

2017 г.

ЕТАП 1

В първия етап на изследването е заложено провеждането на качествено изследване на социално-икономическия, природния и институционалния контекст на развитието на градското земеделие на територията на Столична община. То ще включва интервюта с ключови актьори и заинтересовани страни, експертни оценки от компетентни представители на районните кметства, фокус групи с местните общности, екологични и ландшафтни обследвания.

Вторият етап предвижда представително за Столична община количествено изследване на нагласите и мненията на гражданите за практиките на градско земеделие в три типа райони на територията на Столична община (централни, жилищни комплекси и крайградски), както и изследване на 3 случая (case studies) за социално-икономическа и екологична оценка на
съществуващи практики на градско земеделие.

2018 г.

ЕТАП 2

Социални ефекти

В изследването ще търсим отговор на въпроса дали и до каква степен градското земеделие допринася за създаване и укрепване на социалната кохезия в градските общности, както и за повишаване на междуличностното доверие, за стимулиране на гражданско участие и интеграцията на хората в неравностойно положение и групите в риск от бедност и социално изключване.

Икономически ефекти

Изследването ще анализира потенциала на градското земеделие да стимулира местната икономика чрез създаване на иновативни бизнес модели, базирани на социално предприемачество, публично-частни партньорства и устойчиво развитие на човешките и природните ресурси
на градовете.

Екологични ефекти

Важно място в проекта има изследването на потенциалното влияние на градското земеделие върху опазването на биоразнообразието в градовете, както и върху подобряването на зелената градска инфраструктура. Заради обществения интерес към чистотата на храните, ще бъде изследвана безопасността на почвите и водите, използвани за отглеждане на храни в градска среда.

ПРОСТРАНСТВЕНО-ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ

Проектът отделя специално внимание на механизмите на планиране, управление и социално конструиране на зелените пространства в града. Те ще се анализират и документират чрез  обследване на типовете територии, залегнали в проекта. Събраните данни ще бъдат основа за изготвянето на карти, планове и схеми: ключов елемент при сравнителен анализ на териториите.

Характерните за София "зелени клинове" предлагат добри условия за развитие на градско земеделие. Местността "Въртопо" в кв. Младост,
в която се практикува хоби градинарство, е обект на планиране на зелена зона за активен отдих.

bottom of page